Patronat medialny

Zwrotnik Raka
Radio Poznań
Radio Emaus
TVP 3
MedExpress
Sponsor strategiczny Varian
Roche
Accord
Novartis
Astellas
Pierre Fabre Oncology
Amgen
Astra Zeneca
Timko